Základní škola Most,
Zlatnická 186

Mail: zs5most@volny.cz

Tel.: 476 118 243

Fax: 476 118 243

 

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

Naše projekty

Tisk PDF

 

KIPR

Realizátorem projektu je Národní ústav pro vzdělávání, Novoborská 372, Praha

Naše škola se přihlásila do projektu KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství). V rámci tohoto projektu bude naší škole poskytnuta podpora v orientaci při poskytování podpůrných opatření, především v práci s doporučením pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora projektu je zaměřena i na pedagogy, kteří pracují se žáky s různými druhy znevýhodnění včetně znevýhodnění, které vychází z odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek žáka.

Podpora škol v rámci projektu

 • Podpořit vybrané školy v poskytování podpůrných opatření v souladu s vyhláškou č. 27/2016Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
 • Zlepšit provázanost péče o žáka napříč vzdělávacím systémem, zejména posílením spolupráce mezi ŠPZ, ŠPP, školou a dalšími poskytovateli péče a partnery, rodinou, včetně podpory využívání případových konferencí a dalších vhodných forem komunikace

Cíl projektu

 • Posílit kompetenci pedagogů k poskytování podpůrných opatření a intervencí zvláště pro žáky z odlišného kulturního prostředí, z prostředí chudoby, s poruchami chování, s poruchami komunikačních dovedností, s nedostatečnou přípravou na školní vzdělávání, při předcházení školnímu neprospěchu, žáků s PAS, při vzdělávání žáků neslyšících – ověřování nových forem pedagogické podpory ve vztahu k těmto žákům.

 

 

 

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001

Nové pracovní příležitosti

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

 

V letech 2015 - 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Nové pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

V období od 1.8.2016 do 31.1.2017 (číslo dohody MOA-SF-3150/2016) bylo u zaměstnavatele
Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace, IČO 49872265, v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 60 000,- Kč, z toho výše příspěvku z  Evropského sociálního fondu činila 82,38%, tj. 49 428,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62%, tj. 10 572,- Kč.

 

 

 

 

 

Projekt „Učíme se na výletech formou interaktivního poznávání“


V rámci DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU „AKTIVIT PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2016“ získala naše škola finanční prostředky na projekt  „Učíme se na výletech formou interaktivního poznávání“.

V projektu jsou nastaveny tři cíle:

 1. Naplnění volného času dětí a žáků (výlety budou výhradně uskutečňovány v době víkendů, popř. školních prázdnin)
 2. Interaktivní poznávaní a získávání znalostí, dovedností a zkušeností, rozvoj zájmů o přírodovědu, historii, techniku, fyziku…
 3. Zlepšení vzájemných vztahů mezi žáky i žáky a učiteli (na naší škole je mnoho nových pedagogů, kteří si touto neformální cestou vytvářejí vztah k žákům)

Většinu znalostí, dovedností  a zkušeností získávají naši žáci téměř výhradně ve školním prostředí, ale tato zkušenost jim nestačí a stačit nemůže, protože žáci si nejlépe pamatují to, co viděli, zkusili a zanechalo to v nich emocionální vjem. I v sociálně vyloučené lokalitě je množství nadějných žáků, ale i ti jsou ohroženi rizikovým chováním. Nemají mnoho možností, jak trávit volný čas efektivně a kvalitně, a rodiče nemají finanční prostředky, aby dětem zajistili kvalitní zajištění volného času. Pedagogové naší školy dělají maximum pro vzdělání a výchovu žáků, a z tohoto důvodu chceme zprostředkovat motivační poznávací výlety.

V rámci tohoto projektu se uskuteční dva výlety.

1. výlet – DINOPARK PRAHA , ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ A ROZHLEDNA NA PETŘÍNĚ

Návštěva DinoParku vhodně doplní učivo přírodovědy a přírodopisu. Vedle paleontologicky věrných modelů se žáci a studenti mohou seznámit s informacemi o jednotlivých druzích, o vývoji života na Zemi, pohybu kontinentů apod. Vše je děláno zábavnou a atraktivní formou. Pro malé žáky je k dispozici dětské paleontologické hřiště a 3D kino.

2. výlet – ZOO PRAHA

Návštěva Zoo vhodně doplní učivo přírodovědy a přírodopisu i zeměpisu. Je schopna díky neocenitelnému potenciálu živých zvířat působit u návštěvníků na jejich názory, postoje, vytváření hodnot a chování.Žáci si tak mohou vytvořit představu o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí, zvířata pak mají příležitost rozvinout co nejširší rejstřík přirozeného chování. Žáci si uvědomí důležitost ochrany živočichů i celého životného prostředí.

 

 

 

„Přípravné třídy jsou naší prioritou“

V rámci vyhlášeného dotačního Programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské menšiny v roce 2016 získala naše škola finanční prostředky na realizaci projektu „Přípravné třídy jsou naší prioritou“. Od března 2016 je 1x týdně rozšířena vzdělávací činnost v přípravných třídách o odpolední školičku. Chceme, aby do odpolední školičky docházeli i rodiče dětí a učili se, jak mají pracovat se svými dětmi.

Děti, které každoročně přicházejí do přípravných tříd, nikdy předtím nebyly vzdělávány v žádné instituci. Výchova v rodině je pro vstup do běžné školy nedostačující a chceme tak dosáhnout úzké spolupráce s rodiči, pochopení významu předškolního vzdělávání, eliminovat odklady školní docházky a připravit děti na dobrý start v hlavním vzdělávacím proudu. Proces zařazení dětí do přípravných tříd je velmi složitý, přesto se nám v letošním roce podařilo naplnit dvě přípravné třídy, ve kterých se vzdělává 30 dětí. Přesto víme, že je nutné se romským dětem i jejich rodičům věnovat více. K tomu by nám mohla pomoci odpolední školička.

Hlavní a dílčí cíle projektu

I. Rozšířit činnost v přípravné třídě o odpolední školičku

a) prodloužit pobyt dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí smysluplnými a

vzdělávacími činnostmi pod vedením pedagogů přípravných tříd

II. Úzce spolupracovat s rodiči dětí

a)      zlepšit komunikaci mezi školou a komunitou

b)      učit rodiče jak smysluplně organizovat volný čas svých dětí

III. Doplnit činnosti přípravných tříd o zážitkové aktivity

IV. Zlepšit účast dětí na předškolním vzdělávání

V rámci projektu bude probíhat 5 aktivit

Aktivita č.1 – odpolední školička

Aktivita č.2 – hrazení stravného dětem přípravných tříd

Aktivita č.3 – nákup školních potřeb

Aktivita č.4 – nákup hraček a manipulačních her

Aktivita č.5 – prožitkové činnosti

Ad 1) Odpolední školička bude organizována 1x týdně v rozsahu dvou hodin v obou přípravných třídách. Děti nebudou odcházet domů, proto jim bude aktivitou č.2 zajištěn oběd. Rodiče se budou zúčastňovat odpoledních školiček, aby se učili, jak smysluplně mohou se svými dětmi pracovat i v domácím prostředí. Odpolední aktivity budou upevňovat dovednosti a schopnosti, které děti získaly během dopoledních činností. Rodiče se tak zapojí do opakování a získají informace o náplni školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Ad 2) Aktivitou č. 2 je poskytnutí stravy v tom dni, ve kterém bude školička provozována.

Ad 3) Pro činnost odpolední školičky budou zakoupeny školní potřeby (pastelky, tužky, gumy, nůžky, čtvrtky, vodovky, štětce, barevné papíry, modelína…).

Ad 4) Další aktivitou tohoto projektu bude nákup manipulačních hraček a her.

Ad 5) Tato aktivita je zaměřena na prožitkové činnosti (výjezdy) pro děti přípravných tříd. V rámci aktivity by se uskutečnilo 6 výletů (2x návštěva divadla Rozmanitostí, výlet na farmu v Dlouhé louce, budeme poznávat naše město, uskuteční se návštěva Dinoparku v Plzni a ZOO v Ústí nad Labem).

 

Zhodnocení výše uvedeného projektu:

 

 

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských

poradenských zařízeních v roce 2015 a v roce 2016

Vážení rodiče, milí žáci,

od 1. února 2015 mají naši žáci a jejich rodiče možnost využívat služeb školního speciálního pedagoga. Speciální pedagog působí na naší škole v rámci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů vyhlášeného MŠMT.

Školní speciální pedagog:   Mgr. Lucie Zocherová

 

K prvotní konzultaci se speciálním pedagogem využijte:

Konzultační hodiny speciálního pedagoga:

 • pondělí – úterý od 8.30 hod. do 13.30 hod.
 • středa – čtvrtek od 8,30 hod. do 12.30 hod.

Kancelář speciálního pedagoga: v hlavní budově školy

Hlavní oblasti podpory

 • koordinuje poradenských služeb ve škole
 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické péče
 • pracuje s integrovanými žáky
 • podílí se na realizaci podpůrných opatření
 • spolupracuje s poradenskými zařízeními
 • vytváří plán pedagogické podpory a poskytuje pomoc při jeho realizaci
 • zaměřuje se na diagnostické, reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy
 • vyhodnocuje získaná data o potřebě podpůrných opatření u žáků
 • orientuje se na žáky, rodiče a pedagogy

 

V minulém školním roce pedagogové školy zpracovali několik projektů k vyhlášeným rozvojovým programům. S několika projekty se nám podařilo uspět a jejich realizace se uskuteční v prvé polovině školního roku 2014/2015.

 

 

 

Ovoce do škol


Od září letošního roku se školy v České republice zapojují již šestým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol.

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Zdroj: http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx