Základní škola Most,
Zlatnická 186

Mail: zs5most@volny.cz

Tel.: 476 118 243

Fax: 476 118 243

 

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

Naše projekty

Tisk PDF

 

KIPR

Realizátorem projektu je Národní ústav pro vzdělávání, Novoborská 372, Praha

Naše škola se přihlásila do projektu KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství). V rámci tohoto projektu bude naší škole poskytnuta podpora v orientaci při poskytování podpůrných opatření, především v práci s doporučením pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora projektu je zaměřena i na pedagogy, kteří pracují se žáky s různými druhy znevýhodnění včetně znevýhodnění, které vychází z odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek žáka.

Podpora škol v rámci projektu

  • Podpořit vybrané školy v poskytování podpůrných opatření v souladu s vyhláškou č. 27/2016Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
  • Zlepšit provázanost péče o žáka napříč vzdělávacím systémem, zejména posílením spolupráce mezi ŠPZ, ŠPP, školou a dalšími poskytovateli péče a partnery, rodinou, včetně podpory využívání případových konferencí a dalších vhodných forem komunikace

Cíl projektu

  • Posílit kompetenci pedagogů k poskytování podpůrných opatření a intervencí zvláště pro žáky z odlišného kulturního prostředí, z prostředí chudoby, s poruchami chování, s poruchami komunikačních dovedností, s nedostatečnou přípravou na školní vzdělávání, při předcházení školnímu neprospěchu, žáků s PAS, při vzdělávání žáků neslyšících – ověřování nových forem pedagogické podpory ve vztahu k těmto žákům.

 

 

 

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001

Nové pracovní příležitosti

 

 

PAMĚŤOVÉ INSTITUCE


Naše škola byla vybrána do pokusného ověřování Vzdělávacího programu paměťové instituce do škol, které bylo iniciováno paní Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D. s cílem zkvalitnit výuku společenskovědních předmětů na základních školách. Organizací celého projektu bylo pověřeno Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, jako příspěvková organizace a resortní muzeum zřízené MŠMT.

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.

 

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

 

V letech 2015 - 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Nové pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

V období od 1.8.2016 do 31.1.2017 (číslo dohody MOA-SF-3150/2016) bylo u zaměstnavatele
Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace, IČO 49872265, v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 60 000,- Kč, z toho výše příspěvku z  Evropského sociálního fondu činila 82,38%, tj. 49 428,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62%, tj. 10 572,- Kč.

 

 

 

Ovoce do škol


Od září letošního roku se školy v České republice zapojují již šestým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol.

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Zdroj: http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

 

ŠKOLNÍ MLÉKO


Od 1. 9. 2017 se naše škola zapojila do projektu „Mléko do škol“.

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol. Žáci dostávají zdarma neochucené mléko, bílý jogurt, plátkový sýr, apod. Další možností je za zvýhodněné ceny zakupovat dotované ochucené mléko.

 

Dodavatelem školního mléka je Laktea o.p.s., Krajní 680, Jesenice u Prahy.