Základní škola Most,
Zlatnická 186

Mail: info@zschanov.cz

Tel.: 476 118 243

Fax: 476 118 243

 

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

Partnerské projekty

Tisk PDF

„Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“

Individuální projekt „Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“, (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305), pro který se dále používá zkratka ZOV, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na aktivitu č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. Tímto podporuje realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. V rámci jeho realizace dojde k navázání partnerství mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání. Snahou projektu ZOV je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt řeší zatraktivnění činnosti, podporující zájem o rozvoj technických a digitálních dovedností s cílem eliminovat výše popsané jednotlivé problémy, dále řeší překážky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „žáci se SVP“), především poruchy učení a nedostatky současně využívaných přístupů pro jejich odstraňování.

Cílem projektu ZOV je vytvořit takové prostředí v podobě kroužků v rámci volnočasových aktivit žáků, které se cíleně zaměřuje na rozvoj schopnosti žáků práce s digitálními technologiemi, rozvoj matematických schopností, rozvoj základních schopností v oblasti vědy a technologií a schopnosti učit se. Podpora této interakce má za cíl vyústit v přidanou hodnotu v podobě rozvoje jednotlivých forem vzdělávání, jejich sbližování, v podobě výtěžnosti toho nejlepšího, co propojení obou systému vzdělávání může přinést, a tím je pozitivní asociace žáků se vzděláváním. Zvýší se kompetence pedagogů, pracovníků ve vzdělávání a pracovníků v neformálním vzdělávání mj. i formou kolegiální podpory. K propojování formálního a neformálního vzdělávání budou pro ně sloužit setkání, workshopy a konference. Účastní se min. 1 za pololetí setkání v Centru kolegiální podpory, které bude odpovídat požadavkům KA 04 Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. V rámci kolegiální podpory daného CKP bude zformulován vždy konkrétní vždy konkrétní cíl, který bude posléze CS naplňovat a vyhodnocovat.

Projekt ZOV, s dobou realizace tři roky, který začal běžet v květnu 2018, se soustředí na žáky zapojených základních škol a žáky zapojené střední školy, a povede a přivede propojením formálního a neformálního vzdělávání tyto žáky k poznání, že odborné (technické) vzdělávání je oblast, která může být zábavná.

 

Předkladatel projektu: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Partneři s finančním příspěvkem:

Partner č. 1:                          Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Partner č. 2:                          Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace

Partner č. 3:   Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace

Partner bez finančního příspěvku:

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Spolupracující subjekty:

Základní škola Most, Zlatnická 186

Dům romské kultury o.p.s.

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov,

Základní škola Čestmíra Císaře, Hostomice,

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě

Magistrát města Mostu

 

POSILUJEME GRAMOTNOSTI A DOVEDNOSTI INOVATIVNĚ

 

Naše škola se od listopadu 2016 zapojila do projektu s názvem „ Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně“. Projekt vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, výzvy č. 02_16_01Gramotnosti.

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost a exekutivní dovednosti žáků ZŠ v Ústeckém, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Řešena je povinně-volitelná aktivita IV a volitelná aktivita II. Akční výzkumy identifikují nedostatky v metodách získávání uvedených gramotností a dovedností, ověří stav na partnerských školách a po pilotní aplikaci inovativních metod ověří účinnost a provede reflexi. Projekt zapojuje více než 60 % žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na posilování sociálních a občanských kompetencí. Výzkumy ukázaly na nutnost přímého nácviku rozvíjet právě ty dovednosti, kde žáci vykazují nejnižší výsledky. Stávající RVP sice výchovu k občanství obsahuje, nicméně akcentuje právě jen znalostní rovinu bez akcentu na reálné občanské chování žáků. Výzkumy doporučují využívat inovativní metody ve vzdělávání, které povedou k posilování sociální a občanské gramotnosti.

Co je cílem projektu?

Povinně volitelná aktivita IV je zaměřena na rozvoj sociální a občanské gramotnosti:

a) identifikace nedostatků v metodách získávání uvedené gramotnosti a hledání cesty k žádoucí změně;

b) ověření uvedené gramotnosti žáků zapojených škol a identifikace nedostatků;

c) tvorba inovativního postupu a metody; edukativního SW a metodik;

d) pilotní ověření, zpětná vazba, finalizace modulů edukativního SW a metodik;

e) srovnávací výzkum o dopadech, ověření účinnosti, vyhodnocení a reflexe, objekt výzkumu: žáci a učitelé

Volitelná aktivita II se zaměřuje na exekutivní dovednosti:

a) posilování exekutivních dovedností nejen úkoly v edukativním SW, ale i v rámci volnočasových aktivit na prezenčních setkáních;

b) vyhodnocení účinnosti a vytvoření metodických doporučení pro pedagogy.

 

PODPORA STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CHANOVSKÝCH ŽÁKŮ

 

Naše škola se od září 2016 zapojila do projektu s názvem „ Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“. Projekt vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, výzvy č. 02_15_007.

 

Anotace projektu:

Projektem chceme zvýšit účast chanovských dětí a mládeže na středním stupni vzdělávání a přispět k úspěšnosti jejich vzdělávací dráhy jak jejich přímou podporou v době přechodu mezi vzdělávacími stupni (kariérové poradenství, exkurze, ochutnávky oborů, doučování), tak prací s jejich rodiči individuálně v terénu i na rodičovských skupinách, jakož i vzděláváním pedagogických pracovníků v přístupu k studentům z odlišného socio-kulturního prostředí a provazováním pedagogické práce s prací sociální.

 

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je podpořit děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze základního na střední stupeň vzdělávání a připravit je na trh práce.

Specifické cíle jsou podpořit vycházející žáky 7. – 9. ročníku:

1. žáci budou zapojeni do programu pravidelného doučování

2. žáci si v posledním roce zlepší prospěch

3. žáci nebudou mít v posledním školním roce vysokou absenci

4. žáci si podají přihlášku na střední školu

5. žáci na střední školu nastoupí

6. bude docházet na mimoškolní aktivity